- THỜI KHÓA BIỂU SỐ 5 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/11/2018 - BUỔI CHIỀU
Thời khóa biểu số 5 học kỳ I năm học 2018 - 2019 áp dụng từ ngày 05/11/2018 - Buổi chiều
Tags:

 - THỜI KHÓA BIỂU SỐ 5 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/11/2018 - BUỔI SÁNG
Thời khóa biểu số 5 học kỳ I năm học 2018 - 2019 áp dụng từ ngày 05/11/2018 - Buổi sáng
Tags:


 - THỜI KHÓA BIỂU SỐ 4 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 22/10/2018 - BUỔI CHIỀU
Thời khóa biểu số 4 học kỳ I năm học 2018 - 2019 áp dụng từ ngày 22/10/2018 - Buổi chiều
Tags:

 - THỜI KHÓA BIỂU SỐ 4 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 22/10/2018 - BUỔI SÁNG
Thời khóa biểu số 4 học kỳ I năm học 2018 - 2019 áp dụng từ ngày 22/10/2018 - Buổi sáng
Tags:


 - HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018 - 2019
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2018 - 2-19  
Tags:

  

 - THỜI KHÓA BIỂU SỐ 3 HỌC KỲ I  (CHỈNH SỬA) NĂM HỌC 2018 - 2019 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 08/10/2018 - BUỔI CHIỀU
Thời khóa biểu số 3 học kỳ I (chỉnh sửa) năm học 2018  - 2019 áp dụng từ ngày 08/10/2018 -..
Tags:


 - THỜI KHÓA BIỂU SỐ 3 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/10/2018 - BUỔI CHIỀU
Thời khóa biểu số 3 học kỳ I năm học 2018 - 2019 áp dụng từ ngày 01/10/2018 - Buổi chiều
Tags:

 - THỜI KHÓA BIỂU SỐ 3 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/10/2018 - BUỔI SÁNG
Thời khóa biểu số 3 học kỳ I năm học 2018 - 2019 áp dụng từ ngày 01/10/2018 - Buổi sáng
Tags:


 - MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 01  ĐẾN NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2018
Một số hoạt động cơ bản trong tuần từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 10 năm 2018
Tags:

 - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 CỦA TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI
Quyết định về việc công bố công khai đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng..
Tags: